باشد والدین در تربیت فرزندان موفقتر خواهند بود

بوسیدن، در آغوش گرفتن، روی زانو نشاندن، دستزدن به عورت طفل، نیز عواملی برای تهییج تمایل جنسی هستند، از اینرو برای مخفی ماندن و تحریک نشدن غریزه جنسی کودکان از شش سال به بالا اسلام در برنامههای تربیتی خود، اولیای اطفال را از این اعمال برحذر داشته است. در شش سالگی کودک شما دوست دارد … ادامه

فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

قطعا اینگونه نیست. شاید برای شما جالب باشد که وقتی پای صحبت نوجوانان می نشینیم متوجه می شویم که آن ها بیشتر از نیاز مالی، به نیازهای عاطفی خود اهمیت می دهند. دقت بیشتر در آنچه که ذکر شد نشان، میدهد که باید همهچیز و همهکس در راه پیریزی اساس خوشبختی کودکان بهکار بیفتد. با … ادامه

12 روش تربیت کودکان سرسخت و لجباز – رسانه موفقیت یوکن

شاید به سادگی نتوان برای برخی از این آداب، معیار و توجیه علمی پیدا کرد اما تأکید و عملکرد خود اهل بیت (ع) و توجه به پیامدهای مثبت آن، نشانگر لزوم پایبندی به این آداب است. بنابراین، جهت تعالی کارایی خانواده لازم است بر تحکیم پیوند و روابط اعضای خانواده تأکید شود. اما پدر از … ادامه

فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

انجام کارهای داوطلبانه در جامعه احساس «خودارزشمندی» را در کودکان شکل میدهد. تشویق یک فرآیند طبیعی است که رفتار انسان و سایر موجودات را تحتتأثیر قرار میدهد و باعث میشود که عملکرد ما در یک مورد خاص که تشویق شدهایم، افزایش یابد. ذکر این نکته ضروری مینماید که با توجه به تعدد وظایف والدین و … ادامه

وظیفه و نقش پدر در تربیت فرزندان

فراموش نکنید کودکان علیرغم کوچک بودن روان شناسان ماهری هستند و تمام رفتارهای ما را رصد می کنند. اگر قولی میدهید حتما انجام دهید؛ همچنین تهدیدی نکنید که نتوانید انجام دهید! نظر دیگر این است که باید بین پدر و مادر در مورد حضانت فرق گذاشت.بدین معنی که اگر مادر از نگهداری طفل امتناع کند،حضانت … ادامه

آخرین اخبار «انرژی درمانی

بعلاوه، ورزش سبب افزایش ظرفیت حمل اکسیژن در بدن و درنتیجه افزایش گردش خون می شود. این کار چندان پیچیده نیست همان طور که قلب، مغز، روده ها، معده و تمامی ارگان ها و اندام های درونی بدن در کف دست یا کف پا پایانه عصبی دارند، سیستم عصبی بدن نیز در کف پا و … ادامه

انرژی درمانی چیست؟

مگنت تراپی ( مغناطیس درمانی ) معمولاً شامل استفاده از آهنرباهای ثابت بر روی نقاطی از بدن است که دچار مشکل خاصی از جمله درد شده باشد. اساس انرژی درمانی بر پاکسازی انرژیهای کثیف از بدن و جایگزین کردن انرژیهای تمیز میباشد. تغییر الگوی انرژیهای شدید که اعتقادات منحرف را به واسطهی حرکتشناسی شناسایی میکند، … ادامه

خانـه – انرژی درمانی با شیوه عنقاء

این تحقیق که عهده دار پژوهشی میدانی کیفی به روش کدگذاریِ متون حاصل از گزارش مشاهده های مشارکتی، و مصاحبه با مربیان و شاگردان و مراجعه کنندگان بوده است، رابطه کنشگران مزبور را با محیط اجتماعی، ویژگی کلاس ها و باورهای ایشان درباره انرژی درمانی، تمایزات سبک خاص ایشان، و سرانجام، پیامدها یا واکنش های … ادامه

معایب انرژی درمانی ریکی: آیا مواردی وجود دارد؟

اعتقاد بر این است که قرار دادن دو گیاه یشم در ورودی خانه میتواند احساس آرامش و آسودگی را به زندگی فرد بیاورد. از مزایای آن میتوان به افزایش حس آرامش، جذب ثروت، دادن انرژی مثبت، بهبود عواطف، پیوند بدن، ذهن و روح، افزایش شانس و خوشبختی، محافظت در برابر انرژی منفی، افزایش روابط مثبت … ادامه

دانستنی های بسیار جالب در مورد انرژی درمانی

دست (۲) حالا شما ميدانيد که چطور تمرکز کنيد و انرژی خود را متمرکز نمايد. در سال 1384 در زمینه مغناطیس درمانی تحقیقاتی را انجام دادند و موفق به ثبت چند اختراع در این زمینه شدند. برای مثال تقریبا ۲ هزار سال پیش انرژی درمانگران آسیایی بر این باور بودند که وقتی انرژی درون انسان … ادامه